Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti vznikajúce z uzavretého obchodného vzťahu v internetovom obchode www.protiskodcom.sk medzi predávajúcim MH PRODUKT s.r.o., Vajanského 1416/1, 909 01 Skalica, IČO: 52043126, DIČ: 2120892862, IČ DPH: SK2120892862 mobil: 0910942987, email: protiskodcom@gmail.com a zákazníkom. Nakupovanie tovaru v internetovom obchode www.protiskodcom.sk môžu uskutočniť právnické, fyzické osoby podnikatelia a spotrebitelia (ďalej aj zákazník) za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Objednávka

Zákazník objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému www.protiskodcom.sk.
Takto vykonaná objednávka je pri vykonaní objednávky spotrebiteľom v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z. chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. V prípade uskutočnenia objednávky právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom, riadi sa nákup ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov a predpisov.
Pri každej objednávke prostredníctvom obchodného systému spotrebiteľ uvádza meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, e-mail a telefónne číslo; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH; názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, zvolí si platobné a prepravné podmienky.
Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a zároveň zákazníkovi odoslaný email s potvrdením o prijatí objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade že tovar nieje možné dodať z dôvodu jeho vypredania, alebo nedostupnosti u výrobcov a distribútorov.

 

Cena, platobné podmienky a prepravné náklady

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Platná cena produktu je vždy uvedená pri produkte a zákazník sa s ňou oboznamuje pred vložením produktu do "košíka" a odoslaním objednávky.
Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Právnická, alebo fyzická osoba podnikateľ uhrádza platbu dobierkou, alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Pri zvolení spôsobu platby "dobierka" platí zákazník pri doručení produktu cenu za produkt + prepravné náklady a cenu za službu "dobierka". Pri zvolení platby prevodom/vkladom na účet platí zákazník cenu za produkt + prepravné náklady vopred na účet predávajúceho. V prípade že predávajúci poskytuje k produktu objednanému zákazníkom prepravu zdarma, platí zákazník cenu za produkt a v prípade zvolenia platby na dobierku, cenu za službu "dobierka". Ak zákazník objednáva súčasne produkt u ktorého poskytuje predajca dopravu zdarma a produkt u ktorého je doprava spoplatnená, hradí zákazník prepravné náklady vo výške prislúchajúcej prepravným nákladom produktu, u ktorého je doprava spoplatnená.
Spôsob dopravy a platby (ďalej len náklady na doručenie) si volí zákazník  sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Zásielky sú doručované prepravnou spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o. (SPS), alebo Slovenská pošta a.s., alebo Packeta Slovakia s.r.o. – cena je stanovená podľa cenníka prepravcu, nezávisí od vzdialenosti.  Aktuálna ponuka prepravných spoločností je vždy zobrazená v Nákupnom košíku eshopu. Náklady na doručenie sú vždy oznámené zákazníkovi pri uzatváraní objednávky, pred odoslaním objednávky a sú platné pre doručenie na území Slovenskej republiky. V prípade ak zákazník uvedie v objednávke doručovaciu adresu mimo územia Slovenskej republiky, budú náklady na doručenie vyrátané individuálne a zákazníkovi oznámené pred odoslaním zásielky. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch žiadať od zákazníka úhradu objednávky vopred prevodom/vkladom na účet, bez ohľadu na to aký spôsob platby si zákazník v objednávke zvolil (napr. ak si zákazník neprevzal predchádzajúcu zásielku, alebo uviedol doručovaciu adresu mimo územia Slovenskej republiky). V takom prípade predávajúci kontaktuje zákazníka pre odsúhlasenie spôsobu úhrady objednávky.

V prípade výberu úhrady objednávky spôsobom vopred prevodom/vkladom na účet, je objednávka považovaná za uhradenú až momentom pripísania sumy objednávky v plnej výške na účet predávajúceho, nie momentom zadania príkazu na úhradu. Pri výbere spôsobu úhrady objednávky vopred prevodom/vkladom na účet je zásielka odoslaná až po uhradení objednávky v plnej výške. Pri úhrade objednávky spôsobom vopred prevodom/vkladom na účet, je tovar zákazníkovi rezervovaný 24 hodín od prijatia objednávky.

Pri preberaní produktu od prepravnej spoločnosti, odporúčame zákazníkovi skontrolovať si fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, odporúčame zákazníkovi aby zásielku nepreberal a spísal s prepravnou spoločnosťou Zápis o škode na zásielke. Následne odporúčame o neprevzatí poškodenej zásielky informovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu pri prevzatí viditeľne poškodenej zásielky, nemôžu byť zo strany predávajúceho akceptované.

Zákazník nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na zákazníka, ktorý má produkt v držbe, má zákazník všetky povinnosti uschovateľa veci.
Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na zákazníka.
Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na zákazníka momentom prevzatia zákazníkom alebo jeho splnomocnencom.

 

Dodacie lehoty

Predávajúci dodá zákazníkovi tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však spravidla expedujeme do 2 pracovných dní od dátumu potvrdenia objednávky. O presnom dni expedície a termíne dodania tovaru je zákazník informovaný emailom. V prípade že si zákazník zvolil úhradu objednávky vopred prevodom/vkladom na účet, dodá predávajúci zákazníkovi tovar až po prijatí sumy objednávky v plnej výške na účet predávajúceho. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovaru nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť lehota expedície dlhšia.

 

 

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri nevyzdvihnutí objednanej zásielky, tovaru ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky zákazníka v internetovom obchode www.protiskodcom.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.

 

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h Zák.č. 102/2014 Z.z.. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie určené zákonom až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie určené zákonom ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov, alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu, alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na odoslanie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i Zák.č. 102/2014 Z.z.. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (napr. poškodenie, pozmenenie, opotrebenie, znečistenie, nekompletný tovar). Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods.1 písm. h Zák.č. 102/2014 Z.z.. Predávajúci MH PRODUKT s.r.o., Vajanského 1416/1, 909 01 Skalica, IČO: 52043126, DIČ: 2120892862, IČ DPH: SK2120892862 tovar ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku nikdy nevyzdvihuje osobne, ani prostredníctvom ním poverenej osoby. Tovar ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy je potrebné odoslať na adresu predávajúceho MH PRODUKT s.r.o., Vajanského 1416/1, 909 01 Skalica. Náklady na vrátenie tovaru, zakúpenému v internetovom obchode www.protiskodcom.sk, predávajúcemu znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zák.č. 102/2014 Z.z. a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt nebude prijatý a vracia sa späť odosielateľovi. Odporúčame zásielku poistiť.

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy vo všetkých prípadoch ustanovených platnými zákonmi SR. Ustanovenia § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V tomto prípade sa nákup riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov a predpisov.

Formulár pre spotrebiteľa


INFORMÁCIE O OCHRANE A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu (predávajúci) MH PRODUKT s.r.o., Vajanského 1416/1, 909 01 Skalica, IČO: 52043126, DIČ: 2120892862, IČ DPH: SK2120892862 mobil: 0910942987, email: protiskodcom@gmail.com kladie dôraz najmä na seriózne vybavovanie Vašich objednávok a ochranu osobných údajov poskytnutých pri objednávaní. Pre maximálnu bezpečnosť transakcií spojených s objednávacím procesom a jeho vybavovaním, ako aj doručovaním tovaru boli v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijaté opatrenia k ochrane údajov poskytnutých v objednávacom procese a ochrane Vášho súkromia s prihliadnutím na komfort doručovania tovaru a bezpečnosť jeho uhradenia.

Z toho dôvodu boli prijaté opatrenia s ktorými je zákazník oboznámený v obchodných podmienkach v nasledovnom znení:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane ulice, čísla domu, obce a PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Zákazník resp. dotknutá osoba poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode www.protiskodcom.sk.

3. Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej aj automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa odstavca 1. tejto Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov a to na účely uvedené v odstavci 2. tejto Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu, ktorú mu ukladajú platné právne predpisy SR. Zákazník má v zmysle Druhej hlavy Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom ktoré sa ho týkajú, má právo na opravu osobných údajov, má právo na vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov, má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti , do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude získavať osobné údaje výlučne na účely uvedené v odseku 2. tejto informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov.

5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7. Zákazník má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) dentifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Zákazník má právo byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť zákazníkovi jeho osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

8. Právo na opravu osobných údajov

Zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má zákazník právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

9. Právo na výmaz osobných údajov

(1) Zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

(2) prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak zákazník uplatnil právo na výmaz podľa odseku 1, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) zákazník odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa

§ 15 ods. 1 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(3) Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

(4) Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

e) na uplatnenie právneho nároku.

10. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

(1) Zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) zákazník namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a zákazník namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

(2) Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

(3) Zákazníka, ktorého spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

11. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

(2) Predávajúci o príjemcoch podľa odseku 1 informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

12. Právo na prenosnosť osobných údajov

(1) Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

(2) Uplatnením práva uvedeného v odseku 1 nie je dotknuté právo podľa § 23 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

(3) Právo podľa odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

13. Právo na prístup k osobným údajom

Zákazník má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) kontaktných údajoch úradu,

g) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

h) zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

14. 1) Zákazník má právo na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má zákazník právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

(2) Zákazník má právo na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a príslušný orgán je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak

a) spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov podľa § 52 až 55 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) spracúvanie osobných údajov je v rozpore s § 56 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo

c) výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(3) Namiesto vymazania príslušný orgán obmedzí spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov a ich správnosť alebo nesprávnosť nemožno určiť, alebo

b) osobné údaje sa musia zachovať na účely dokazovania.

(4) Ak je obmedzené spracúvanie osobných údajov podľa odseku 3 písm. a), príslušný orgán je povinný pred zrušením obmedzenia spracúvania osobných údajov o tom dotknutú osobu informovať.

 (5) Príslušný orgán je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na opravu podľa odseku 1, práva na vymazanie podľa odseku 2 alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa odseku 3 a o dôvodoch zamietnutia.

15. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže v zmysle § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

16. V prípade, že zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

17. V prípade, že zákazník nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

18. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v odseku 2. tejto informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: 

- Slovak Parcel Servis s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, DIČ: 2020351993, IČ DPH: SK2020351993

- IN TIME s.r.o. , Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31342621, DIČ: 2020337451, IČ DPH: SK2020337451

- Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, DIČ: 2021879959, IČ DPH: SK 2021879959

- Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, DIČ: 2120099014, IČ DPH: SK2120099014

- All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 36654965, DIČ: 2022222873, IČ DPH: SK2022222873

Na základe Vášho súhlasu môžu byť informácie, ktoré získavame počas Vášho používania našich webových stránok poskytované reklamným sieťam a to konkrétne spoločnosti:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, IČ 368047, podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné na stránke https://policies.google.com/technologies/ads

19. Zákazník vyjadrením súhlasu s obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a prevádzkovateľom, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

20. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov v rozsahu e-mail a údajov o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Heureka Group a.s.. so sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, Česká Republika, IČO: 07822774 DIČ: CZ07855774 prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, na územie Českej Republiky (výlučne spoločnosti Heureka Group a.s.), a to len za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov; rovnako v tomto prípade je poskytnutie súhlasu podľa tohto odseku dobrovoľné a zákazník je kedykoľvek oprávnený v zmysle Zák. č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov odmietnuť zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom alebo zakliknutím nesúhlasu so zaslaním dotazníku spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

21. Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

22. Informácie ku Cookies

Pri prezeraní našich stránok sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, ...), ktoré pri používaní našej internetovej stránky používate, súbory cookies.

Pre korektné zobrazovanie a využívanie všetkých funkcií, ktoré naša stránka umožňuje, musíte mať na zariadení povolené tkzv. cookies.

Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu internetovej stránky, reklám a iných prvkov na nej zobrazených a  pomáhajú nám  pri overovaní Vašej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné.

Použitím internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies tak, ako je to uvedené na tejto stránke.

 Ako fungujú cookies 

Pri používaní našej internetovej stránky, môžeme ukladať určité informácie o Vašom  zariadení vo forme užitočného súboru známeho ako "cookies". Cookies sú používané k zlepšeniu prezerania takmer každej internetovej stránky.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do Vášho zariadenia, pri používaní internetovej stránky. Internetová stránka môže načítať tieto súbory cookies z Vášho  internetového prehliadača (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox alebo Google Chrome) zakaždým, keď ho používate a tak Vás môže rozpoznať a zapamätať si Vaše preferencie a nastavenia.

Cookies sú veľmi užitočné a sú bežne používané takmer každou internetovou stránkou. Z bezpečnostných dôvodov veľa internetových stránok nefunguje vôbec bez použitia cookies.

Cookies vo všeobecnosti neposkytujú  žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení.

Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, v závislosti na tom, ako dlho sú používané: Dočasné cookies trvajú len počas Vášho online prístupu a vymažú sa z Vášho zariadenia po zatvorení prehliadača.

Trvalé cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve internetovej stránky.

 Typy používaných cookies:

Ak používate našu internetovú stránku, táto používa  cookies, ktoré môžu byť nastavené vo Vašom zariadení.

Nevyhnutné cookies:

Tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využiť vlastnosti a služby, ktoré Vám  ponúka internetová stránka. Bez týchto cookies by služby, ktoré chcete využívať, nemohli byť poskytnuté. Tieto cookies nezbierajú informácie o Vás, ktoré by mohli byť použité na Vašu identifikáciu, a ani nekontrolujú a nepamätajú si Váš pohyb na internetovej stránke.

Funkčné cookies:

Tieto cookies umožňujú poskytovať  všetky funkcie na internetovej stránke. Nezbierajú ani neukladajú žiadne informácie, ktoré by umožnili identifikovať Vás.

Výkonnostné cookies:

Výkonnostné cookies pomáhajú pochopiť, ako používate  internetovú stránku. Napríklad môže prevádzkovateľ vidieť, ktoré služby sú najobľúbenejšie, určiť, kedy a kde dochádza k chybám a otestovať rôzne verzie internetovej stránky s cieľom poskytnúť lepšie služby a zobrazovanie stránky.

Niekedy môžu byť služby, ktoré sú využívané na zber týchto informácií, prevádzkované inými subjektami so súhlasom prevádzkovateľa internetovej stránky. Tieto môžu používať podobné technológie, cookies, známe ako "web beacons" alebo "tags". Sú anonymné a keďže sú používané len na štatistické účely, neobsahujú ani nezbierajú žiadne informácie, ktoré by Vás mohli identifikovať.

Cielené cookies:

Účelom týchto cookies je "behaviorálna reklama" (tiež známa ako "behaviorálne cielenie" alebo "remarketing"), ktorá je prostriedkom, ako Vám ukázať príslušné produkty a služby založené na tom, čo sa javí ako to čo Vás zaujíma.  Bez týchto cookies by online reklama, ktorá Vám  je zobrazovaná, bola menej relevantná voči Vám a Vašim záujmom.

 Správa cookies:

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretej strany), alebo varovať Vás pred tým, ako je cookies uložený na Vašom zariadení.
V prípade blokovania  všetkých cookies, sa môže stať že stránky nebudú fungovať, alebo nebudete môcť pristupovať k rôznym funkciám stránok. Lepšie než blokovať všetky cookies, je len blokovanie cookies tretích strán, ktoré Vám  umožnia aby internetová stránka v plnej miere fungovala.

23. Ukladanie osobných údajov:

a) Objednávka z eshopu - právny titul plnenie zmluvy

Osobné údaje: Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)

Účel spracovania - vybavenie objednávky a doručenie objednaného tovaru

Doba spracovávania - 3 roky

Spracovatelia - správca IT

Príjemcovia - prepravné spoločnosti

b) Daňová evidencia - právny titul zákonná povinnosť

Osobné údaje: Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón(Osobný údaj)

Účel spracovania - vedenie a dokladovanie daňovej evidencie

Doba spracovania - 10 rokov

Príjemcovia - prepravné spoločnosti, štátna správa

c) Registrácia 

Osobné údaje - Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón(Osobný údaj)

Účel spracovania - registrácia za účelom vytvárania objednávok

Doba spracovania - 3 roky

Spracovateľ - správca IT

24. Prenos osobných údajov do tretích krajín

K prenosu osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza. Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. 

 

Záruka a servis

Vo všeobecnosti, pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na  24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záruka za akosť tovaru u kupujúcich ktorý nespĺňajú definíciu spotrebiteľa, uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, trvá 12 mesiacov.

Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je potrebné doručiť reklamovaný produkt vrátane Reklamačného listu, alebo popisu závady a kópie faktúry. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany zákazníka alebo osoby, ktorá zákazníkovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 

Reklamačný poriadok

1. Odovzdanie tovaru na reklamáciu: 

Reklamovaný tovar je potrebné odoslať na adresu predávajúceho.  Tovar zasielaný na reklamáciu  zašlite  na adresu predávajúceho MH PRODUKT s.r.o., Vajanského 1416/1, 909 01 Skalica.
Odporúčame tovar vo vlastnom záujme dostatočne zabaliť tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu počas prepravy. K reklamovanému tovaru je potrebné pribaliť vždy všetko príslušenstvo ktoré bolo k tovaru dodané.
Reklamovaný tovar sa nezasiela na dobierku. K tovaru zasielanému na reklamáciu je potrebné priložiť Reklamačný list, alebo popis závady a kópiu faktúry. V prípade odoslania Slovenskou poštou odporúčame informovať nás emailom o odosielaní reklamácie a vložiť do emailu číslo zásielky pre prípad, že nám zásielku nedoručia alebo neoznámia jej uloženie.

2. Podmienky prijatia tovaru na reklamáciu:

Na reklamáciu je prijatý len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho, teda na reklamáciu je prijatý len tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.protiskodcom.sk a je v čase uplatnenia reklamácie v záručnej dobe.

 

3. Podmienky uplatnenia reklamácie:

V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba pre spotrebiteľov stanovená na 24 mesiacov. 

Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich ktorý nespĺňajú definíciu spotrebiteľa, uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov trvá záruka za akosť 12 mesiacov. Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci rozhodne o reklamácii predmetu prevzatého na reklamáciu ihneď,  v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Uplynutím záručnej doby zanikne právo na reklamáciu.

Za vadu nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci, že jej životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia (napríklad batérie, žiarovky a pod.). V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo technickej normy alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie).

Reklamačný list TU

 

4. Vybavenie  reklamácie:

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Reklamáciu tovaru uplatnenú spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy môže predajca zamietnuť aj bez odborného posúdenia znalca, znaleckej organizácie alebo poverenej osoby alebo samotného výrobcu. V takom prípade poskytne predajca spotrebiteľovi zoznam znalcov, na ktorého sa môže v prípade záujmu spotrebiteľ obrátiť.Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Aktualizovaný zoznam znalcov je uvedený na stránke http://jaspi.justice.gov.sk.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho   spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Reklamácia právnických a fyzických osôb podnikateľov sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov a predpisov.

  

5. Oznámenie o vybavení reklamácie
O vybavení reklamácie bude zákazník informovaný e-mailom. 

 

6. Vrátenie reklamovaného tovaru 

Prepravu opraveného/vymeneného tovaru naspäť k zákazníkovi zabezpečuje predajca spoločnosťou Slovak Parcel Service, alebo Slovenskou poštou. Tovar bude po ukončení reklamácie zákazníkovi vrátený s príslušenstvom ktoré bolo pri uplatňovaní reklamácie zákazníkom spolu s tovarom dodané. To sa týka aj prípadu, kedy bol tovar vymenený. 

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať zákazníka k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude zákazník kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ zákazník už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
Zákazník prehlasuje, že pred vyplnením alebo odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a porozumel im.  
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a zákazníkom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (pre posúdenie je rozhodujúce uvedenie IČO na faktúre), sa nákup riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov a predpisov.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimoprevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

Tel. č.: 033/3212527, 033/3212521

Email: tt@soi.sk

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti  01.11.2022

 

Copyright 2016 - 2024 © protiskodcom.sk