Reklamačný poriadok

Úvod Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

REKLAMAČNÝ LIST - TU

 

Reklamačný poriadok

1. Odovzdanie tovaru na reklamáciu: 

Reklamovaný tovar je potrebné odoslať na adresu predávajúceho.  Tovar zasielaný na reklamáciu  zašlite  na adresu predávajúceho MH PRODUKT s.r.o., Vajanského 1416/1, 909 01 Skalica.
Odporúčame tovar vo vlastnom záujme dostatočne zabaliť tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu počas prepravy. K reklamovanému tovaru je potrebné pribaliť vždy všetko príslušenstvo ktoré bolo k tovaru dodané.
Reklamovaný tovar sa nezasiela na dobierku. K tovaru zasielanému na reklamáciu je potrebné priložiť Reklamačný list, alebo popis závady a kópiu faktúry. V prípade odoslania Slovenskou poštou odporúčame informovať nás emailom o odosielaní reklamácie a vložiť do emailu číslo zásielky pre prípad, že nám zásielku nedoručia alebo neoznámia jej uloženie.

2. Podmienky prijatia tovaru na reklamáciu:

Na reklamáciu je prijatý len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho, teda na reklamáciu je prijatý len tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.protiskodcom.sk a je v čase uplatnenia reklamácie v záručnej dobe.

 

3. Podmienky uplatnenia reklamácie:

V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba pre spotrebiteľov stanovená na 24 mesiacov. 

Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich ktorý nespĺňajú definíciu spotrebiteľa, uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov trvá záruka za akosť tovaru 12 mesiacov. Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci rozhodne o reklamácii tovaru prevzatého na reklamáciu ihneď,  v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Uplynutím záručnej doby zanikne právo na reklamáciu.

Za vadu nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci, že jej životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia (napríklad batérie, žiarovky a pod.). V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo technickej normy alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie).

 

4. Vybavenie  reklamácie:

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Reklamáciu tovaru uplatnenú spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy môže predajca zamietnuť aj bez odborného posúdenia znalca, znaleckej organizácie alebo poverenej osoby alebo samotného výrobcu. V takom prípade poskytne predajca spotrebiteľovi zoznam znalcov, na ktorého sa môže v prípade záujmu spotrebiteľ obrátiť. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Aktualizovaný zoznam znalcov je uvedený na stránke http://jaspi.justice.gov.sk.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho   spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Reklamácia právnických a fyzických osôb podnikateľov sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov a predpisov.

  

5. Oznámenie o vybavení reklamácie
O vybavení reklamácie bude zákazník informovaný e-mailom. 

 

6. Vrátenie reklamovaného tovaru 

Prepravu opraveného/vymeneného tovaru naspäť k zákazníkovi zabezpečuje predajca spoločnosťou Slovak Parcel Service, alebo Slovenskou poštou. Tovar bude po ukončení reklamácie zákazníkovi vrátený s príslušenstvom ktoré bolo pri uplatňovaní reklamácie zákazníkom spolu s tovarom dodané. To sa týka aj prípadu, kedy bol tovar vymenený. 

Copyright 2016 - 2024 © protiskodcom.sk